سخنرانی کامل آقای کریم خلیلی معاون دوم آقای کرزی و بحث سازماندهی تقلب در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به نفع آقای اشرف غنی احمدزی و جریان تحول و تداوم