کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با ابراز این مطلب روز پنجشنبه گفته است که شمار بزرگی از نتایج قسمی انتخابات ریاست جمهوری که در شانزدهم ماه حمل برگذار گردید را هفتۀ آینده اعلام خواهد کرد اما این نهاد در بارۀ فیصدی نتایج جرئیات نداده است.