عصر روز پنجشنبه 23 اپریل 2009 میلادی تیم ملی زنان افغانستان که شامل 22 بازیکن و دو مربی میباشد درپارلمان آلمان مورد استقبال (ارهارد کورتینگ) وزیر داخله و سپورت ایالت برلین وآقایان (پیتر دانکرت) رئیس کمیتۀ ورزش پارلمان آلمان و (دیتلیف زمبریتسکی) مسؤل انسجام دهنده کمک های آلمان به افغانستان وشماری ازاعضای فدراسیون ملی فوتبال آلمان قرار گرفتند.


مطالب دیگر از این نویسنده

   
۱ آیا واقعا برادران هزاره به آقای کرزی رآی میدهند ؟؟

۲ در ولایت نیمروزافغانستان هزاران کتاب محکوم به اعدام شدند

۳ سیمینار دو روزه ی برلین دررابطه به کمک های غیرنظامی به افغانستان

نویسنده

محمود منجم زاده


    مطلب مرتبط

   
۱   چند بازیکن تیم ملی فوتبال افغانستان در مالدیف در حادثه ترافیکی زخمی شدند

۲   تیم ملی فتبال افغانستان ۳-۱ ترکمنستان را شکست داد

۳   تقدیر تیم ملی کرکت از سوی والی بلخ

موضوعات مرتبط

ورزش

تیم ملی زنان افغانستان برای یک سلسله بازی های دوستانه و تمرین برای آمادگی ها درمسابقات بعدی برای یک مسافرت چهارده روزه وارد برلین پایتخت آلمان شدند.

آقای دوکتور (دانکرت) مسؤول ورزش پارلمان آلمان راجع به دعوت تیم ملی زنان افغان به آلمان دریک مصاحبۀ خبری گفت : من سال گذشته با وزیر داخله ایالت برلین درکابل از چند بازی فوتبال جوانان افغانستان دیدن نمودم درضمن ازمسؤلین فدراسیون فوتبال افغانستان پرسیدم که آیا تیم فوتبال زنان نیز وجود دارد آنها جواب مثبت دادند بعدا این موضوع را با وزارت خارجه دربرلین درمیان گذاشتم و به دعوت شان اقدام نمودیم اینک تیم ملی زنان افغان برای دوهفته مهمان برلین میباشند هزینۀ این مسافرت را وزارت خارجه آلمان به عهده گرفته است.

زمینۀ تبادل نظر بین نمایندگان پارلمان آلمان و بازیکنان تیم ملی زنان افغان فراهم گردید واعضای تیم ملی زنان نظریات خود را دربارۀ مشکلات که تیم فوتبال ملی زنان افغانستان هنوزهم ازطرف اکثریت جامعه افغانی مورد پذیرش نمیباشد صحبت نودند.

یکی ازبازی کنان تیم ملی زنان افغان گفت : چند سال قبل اگر دست یک زن از زیر چادری بیرون میشد شلاق میخورد اینک زنان و دختران افغان با تلاش و مقاومت توانستند درجامعه دست آوردهای خصوصا در ورزش با تمام دشواری های که بیش رو داشتند به دست بیاورند.

 با آن هم زنان افغان برای رسیدن به آزادی های مشروع خود از قبیل ورزش باچالشهای در جامعه روبه رو میباشند که باید توسط دولت ومردم افغانستان وجامعه جهانی مورد حمایت قرار گیرند.

خانم سجیه سحر: بازی کن تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان گفت من مدت چهار سال است که در تیم ملی بازی میکنم ما درهرهفته سه بار تمرین داریم ولی میدان های بزرگ طبق استاندارجهانی نداریم میدان بازی ویا تمرین ما سالون بسیار کوچکی میباشد، که روی اسفالت بازی میکنم وی افزود نظر مردم ما دربارۀ بازی فوتبال برای زنان بسیار منفی میباشد آنها اصلا قبول نمیکنند که زنان نیزاجازه دارند فوتبال بازی کنند مردم ما هنوز هم تصور میکنند که ورزش اصلا برای مردان میباشد که این یک اشتباه است.

آقای عبدالصبورولی زاده مربی تیم ملی زنان افغانستان در رابطه به مسافرت به آلمان چنین گفت :
در گذشته نیز تیم ملی زنان افغان به آلمان مسافرت نموده اند ما در چندین بازی که دربرلین پیش رو داریم درمرحله اول می خواهم از تجاروب و تخنیک بازیکنان تیم زنان آلمان بیآموزیم، این بازی ها تیم ملی زنان افغان را تقویت میکند و روش های بهتری را تجربه میکنند وازطرف دیگر پشتیبانی جامعه جهانی روحیه بازیکنان تیم ملی فوتبال زنان افغانستانی را قوی تر میسازد.

 دراولین بازی فوتبال دختران افغان دربرلین زمانیکه تیم بالباس مخصوص وارد میدان شده مورد استقبال گرم تماشاچیان قرارگرفتند این درحالی بود که پرچم افغانستان توسط کاپیتان تیم ملی حمل میشد درمجموع تیم ملی بانوان افغان گرچه چندین گل به ثمر رساندند ولی به آن هم تیم بانوان آلمان قوی تربود چند نفرازنمایندگان پارلمان آلمان برای تشویق تیم ملی بانوان افغانستان درمسابقات حضور داشتند.

(خانم شمس الحیات عمحمود منجم زالم) مربی و یکی از بنیانگذان تیم ملی بانوان افغانستان که این تیم را دراین مسافرت به آلمان همراهی میکرد گفت : حضور تیم ملی فوتبال بانوان افغانستان درآلمان وسایر کشورهای اروپایی نشان دهنده آن است که بانوان افغان تلاش خود را با تمام ممانعت ها که به آن مواجه میباشند مقاومت نموده و به فوتبال ادامه میدهند گرچه مردم ما هنوزهم عادت به بازی فوتبال زنان نکرده آنرا خلاف رسوم وعنعنات ما میدانند واصلا ورزش را کارمردان میپندارند ازاین رو تمرین فوتبال برای ما کار آسانی نیست ولی ما باید به تلاش خود همچنان ادامه بدهیم.

آقای ( علی عسکر لعلی) سکرتر جنرال کمیتۀ المپیک افغانستان از نتایج بازی ها و حضورتیم ملی زنان افغان دربرلین ابرازخوشی نموده، گفت تیم ملی بانوان افغان بعد ازیک سلسله بازی ها دربرلین و یکی از شهرهای دیگر آلمان که به تاریخ 19 اپریل به برلین آمده بودند روز دوشنبه 4 ماه می عازم افغانستان شدند.

آقای ( لعلی) و (خانم شمس الحیات علم) مربی تیم ملی بعد ازتوقف 12 روز درشهربرلین هین عزیمت طرف کابل گفتند :ازاینکه نتوانستیم با مسؤلین وکارمندان سفارت افغانستان دربرلین دیداری داشته باشیم بسیار متاسفم درحقیقت آنها باید مارا تشویق منمودند.