از مرکز تربیه معلم ولایت پکتیا  574 تن معلمین مسلکی از داخل خدمت فارغ شدند که 51 تن از آنان زنان اند.
 
مرکزتربیه معلم ولایـــــت پکتیا در سال 1356 ایجاد شــــــــده در حال حاضر دارای پنج مراکز حــمائیوی وچهار الحاقیه  در 9 نه ولســــــــــوالی ولایت پکتیا فعال است.که 1485تن معلمــــین داخل خدمت اینولا را تحت تدریس میتودیک و آکادمیک قرار داده اند.

عطا محمد قانع ریئس تربیه معلم پکتیا در جشن فراغت محصلین گفت "برای سال آینده 1300 تن معلمین مکاتب معارف را نیز جذب خواهیم نمود. وی افزود : بر علاوه از معلمین داخل خدمت بیشتر 1000 تن محصلین قبل از خدمت به شکل لیلیه فراگیر تحصیل اند. وتمام امکانات تعلیمی و تحصلی توسطه 64 تن استادان مجرب با معیار های تحصلی غرض بلند بردن کیقیت معارف متوازن در خدمت هموطنان قرار دارد ."
آگاهان میگویند. که عدم مسلکی بودن معلمین کیفیت معارف افغانستان را صدمه زده اند .که پکتیا نیز شامل ولایاتیست که از کمبود معلمین مسلکی شکایت دارند. بخصوص معلمین نسوان که چالش عمده در تدریس دختران شمرده میشود .
انجینرمحراب الدین شفق ریئس معارف پکتیا گفت : "تا سه سال آینده معارف پکتیا از نظر معلمین مسلکی ذکور واناث مرفوع خواهد گردید.شفق گفت : معارف دست آورد های چشمگیر داشته که ایجاد مراکز حمایئوی و الحاقیه ها ,استخدام معلیمن لیسانیس زن از مرکزبه معاش بلند برای مکاتب نسوان نمونه خوبی آن است ."
 
استاد عبدالناصر حکمت معاون مالی واداری ریاست معارف درجریان صحبت های خودکفت  "در ولایت پکتیا 330 باب مکاتب تعلیمات عمومی  به روی (152117)تن شاگردان که (40915) تن آن اناث میباشد باز است .که توسطه (3085) معلمین که 181 تن آن اناث اند تدریس میگردد.و معاشات تمام کارمندان معارف از طریق بانک به وقت و زمان معینه حواله میگردد."  حکمت گفت ( در معارف پکتیا سیستم خوبی حسابدهی و حساب گیری موجود است واز شفافیت کامل اطمینان داد وګفت که همیشه تلاش می ورزیم  تا دربلند بردن کمیت وکفیت معارف اسلامی در خدمت ملت خویش باشیم .وی افزود: که الحمدالله تا الحال هیچ کدام مکتب ما تحت  تهدیدمخالفین دولت قرار نگرفت وهیچ مکتب ما به اثر تهدید مخالفین مسدود نمی باشد.)
این درحالیست که در ولسوالی های اینولا دختران بعد از صنف هفتم الی نهم مکاتب  به علت نبود معلمین زن مکاتب را ترک میګویند.
غزنی ګل باشنده ولسوالی چمکنی میګوید که وی دو دختراش را  که تا صنف نهم خوانده اند دیګر نمیګذرد به مکتب برود بخاطریکه  معلمین شان مرد ها است.
آگاهان میگویند که در ده سال اخیرمعارف با وجود چالش ها به پیشرفت های چشمګیر نایل شده ولی با وجود کمک های تمویل کننده ګان خارجی   مقامات برای کمیت معارف توجه زیاد دارند ولی روز بروز کیفیت پایئن می آید . باید برای کفیت توجه بیشتر صورت گیرد .
 
مقامات معارف در پکتیا از دست آورد های در حالی صحبت میکنند که تا حال درین ولایت 50%مکتب فاقد تعمیر اند که عده کثیر شاگردان زیر افتاب سوزان تعلیمات شان را فرا میگیرد.ونبود معلمین اناث چالش دیگریست که مانع تعلیم دختران تا سویه بکلوریا شده است.

احسان الله حمیدی -   گردیز


اخبار بیشتر از ولابت پکتیا
   
۱ عبدالله: تامین امنیت سراسری در اولویت های کاری ام قرار دارد
۲ دست داشتن مقام های دولتی پکتیا در تقلب انتخاباتی
۳ فروش کارت دای دهی در پکتیا

موضوعات مرتبط

پکتیا