معلمین ولایت پکتیا خواهان ی یک نمره زمین رهایشی اند میگویند. اگر تا سال تعلیمی برای ما نمره رهایشی توزیع  نشود هیچگاه در مکتب را باز نخواهیم کرد. وبه تظاهرات گسترده دست خواهیم زد.
 
معلم کسی است که جامعه را میسازد .شب و روز زحمت میکشد تا اولاد معنوی خویش را به علم مستور سازد . روز اش با تباشیر و تخته سیاه آغاز میشود وشب اش با پلان درسی وقلم خاتمه می یابد.همان معاش را که برای مقرر شده گذران میکند .هرکه آمد وعده داد ورفت فکر نکردند که همین معلم است که افکار مردم را روشن میسازد .ولی در ممالک دیگر نسبت به تمام اقشار جامعه معلم از مقام عالی برخوردار اند وبلندترین معاش از معلم است  ولی در افغانستان برعکس است.   
برای معلیمن پکتیا در سال 1386 یک یک نمره زمین رهایشی در منطقه دولت زائی شهر گردیز مرکزولایت پکتیا برای 2000 دوهزارتن معلمین توزیع شد ولی از طرف زورمندان عصب شد. در حالیکه  هر معلم ده هزار افغانی به بانک تحویل و هرکدام شان حدود پینجاه تا صد هزار افغانی مصرف نمودند .ولی کسانی که حمایت حکومت محلی را داشتند همان نمره های نمیه کاره معلم را تحت سلطه خود در آورد .
عبدالمنان مسئول اتحادیه معلمین پکتیا گفت " چند مرتبه به مقام ولایت و مقام وزارت عارض شدیم کدام نتیجه نداد از طرف مقام ولایت بار ها کمیسیون ها تشکیل شد ولی نتیجه کمیسیون را خبر نشدیم .درین اواخر رئیس معارف گفته که یک جای دیگر برای معلم تثبیت شده هئیت موظف است تا نقشه کشی نمایند.ما بالای شان اعتماد نداریم .اگر تا سال تعلیمی 1393 برای ما نمره توزیع نشود  هیچگاه در مکاتب را به شاگردان باز نخواهیم کرد."
این یک حقیقت است که  در حکومت فعلی  چندان توجه برای معلمین نشده . طوریکه میگویند تعلیم وتربیه بنیاد اساسی دولت ها است همگی شاهد اند که عوامل سه دهه بدبختی  هم بی سوادی بود .  اگربه این بنیاد با ز توجه بیشتر صورت نگیرد  بدبختی ها دامن گیر افغانها خواهد شد که نجات اش نا ممکن خواهد بود.
استاد عبدالحکیم سلیمانخیل  میگوید که "ما نمره نمی خواهیم همان مصارف ما که بالای نمره های خویش نموده بودیم  دولت بپردازد.
اگر به مشکل ما رسیده گی نشودما به  تظاهرات خویش ادامه خواهد داد حتی به مرکز نیز گسترش خواهد یافت دیگر هیچگاه به مکاتب نخواهیم رفت تدریس خویش را تحریم میکنیم ."
درین مورد مقامات محلی ومعارف  تالحال به رسانه ها چیزی نگفته اند و کوشش میکند موضوع رسانه یی نشود .
 
 ولی درمورد زمین رهایشی برای معلمین الحاج اسلام الدین منگل معاون تدریسی معارف  گفت "زمین که قبلاً برای معلیمن توزیع شده بود ملکیت مردم بود . استملاک نشده بود مردم محل قواله شرعی بدست داشنتد مقامات همان وقت به چشم مردم خاک زده نام کرد که برای معلمین نمره رهایشی توزیع شد. وزمین که فعلاً تثبیت شده نیز مربوط وزارت دفاع است .تا حال به موافقه نرسیده اند .خود معارف زمین ندارد به واقعیت که این مشکل معلمین حل نگردد به یک بحران  تعلیم وتربیه صدمه می بیند باید وزارت معارف و مقام ولایت درین مورد جدی توجه کند ."
 
درین سال روان این سومین مرتبه است که معلمین پکتیا خواهان حق خویش اند ولی مقامات محلی درین مورد کدام اقدام عملی نه نموده اند .این مشکل شان را نادیده میگیرد .از سوی دیگر شاگردان میگویند که درین سال ما نصاب را تکمیل نه نمودیم بخاطریکه معلمین دو مرتبه مظاهر کرده بودند . به مکتب می آمدند ولی غرض تدریس به صنف نمی رفتند . باید مشکل معلمین ما روزتر حل شود تا به ذهن آرام به تدریس شان بپردازد.

احسان الله حمیدی   - گردیز

اخبار بیشتر از ولابت پکتیا
   
۱ عبدالله: تامین امنیت سراسری در اولویت های کاری ام قرار دارد
۲ دست داشتن مقام های دولتی پکتیا در تقلب انتخاباتی
۳ فروش کارت دای دهی در پکتیا

موضوعات مرتبط

پکتیا