حامد کرزی رییس جمهور طی یک سفر به کندهار، پوهنتون ملی علوم زراعت وتکنالوجی را در آن ولايت افتتاح کرد.

 دراین سفر که به تاریخ ٢٦ دلو صورت گرفت، رییس جمهور کرزی را سلمان خورشید وزیر امورخارجۀ هند، شماری از وزرای کشور ومقامات دیگر بلندرتبۀ دولتی همراهی میکردند.

 حامد کرزی، درمراسم افتتاحیۀ پوهنتون گفت که منموهن سنگ صدر اعظم هندوستان، سه سال قبل در سفر به افغانستان، تعهدکرده بود که این پوهنتون را در کندهار میسازد.

 وی این پوهنتون را دربخش های زراعت وتکنالوجی درسطح کشور، اول و مهم خواند و افزود که محصلین، تا سطح ماستری در آن تعلیم خواهند کرد.

  رییس جمهور، کمک های هندوستان با افغانستان را ستایش کرد و افزود که این کشور در پهلوی ديگر بخش هاى مختلف، دربخش تعلیمی باافغانها کمک کرده است.

 سلمان خورشید وزیر امورخارجۀ هند، اعمار این پوهنتون را برای پیشرفت افغانستان یک قدم مهم خواند و گفت که کشورش درعرصۀ تعلیمی، به کمک های خود با افغانستان ادامه میدهد.

 موصوف افزود که همین حالا بیشتر از دوهزار محصل افغان، در پوهنتون های مختلف هندوستان مصروف تعلیم اند و این پروسه ادامه خواهد داشت.

 خورشید گفت که در پوهنتون ملی زراعت وتکنالوجی، استادان داخلی وخارجی تا سطح ماستری به محصلین تعلیم خواهند داد و با این کار، زراعت این کشور پیشرفت زیاد خواهد کرد.

 پوهنتون ملی زراعتی وتکنالوجی؛ درسطج کشور بزرگترین پوهنتون است، که همۀ تاسیسات آن از سوی هندوستان به هزینۀ ١٠٠ میلون دالر، در منطقۀ فارم تحقیقاتی ترنک شهر کندهار ساخته میشود.

 گرچه کار بازسازی امور تعمیراتی این پوهنتون آغاز نشده؛ اما مسوولین میگویند تا دو و یا سه سال آینده، برای این پوهنتون تعمیر ساخته میشود؛ در حال حاضر امور آن را در تعمیر انستیتیوت زراعت ومالداری آغاز خواهد کرد، که به مصارف مالی کشور کانادا ساخته شده است.