عباس نویان عضو ستاد انتخاباتی تحول و تداوم: اشرف غنی حقیقت را گفته و معذرت نمی خواهد


گل آقا شیرزی عضو تیم اصلاحات و همگرایی بر اشرف غنی احمدزی انتقاد کردو خطاب به اشرف غنی احمدزی گفت که اگر در مورد سخنان قبلی اش از وی معذرت نخواهد، او را به سارنوالی معرفی خواهد کرد.

شیرزی گفت:"اشرف غنی احمدزیحق ابراز سخنان نادرست را ندارد به وسیلۀکشتن شخصیت ها نباید خود را به حکومت برساند،باید عالمانه سخن بگوید، همانند یک رئیس جمهور سخن بگوید او مکلف است که معذرت بخواهد وگرنه او را به سارنوالی معرفی می کنم تا در آینده این نوع سخن نزند. "

اشرف غنی احمدزی هفتۀگذشته در یکی از تلویزیون های خصوصی گفته که علت عدم پیوستنگل آغاشیرزی با تیم اش، مشکلات گذشته در قسمت یک صندوق جمع آوری پول بوده است.

عباس نویان عضو تیم انتخاباتی اشرف غنی احمدزی می گوید زمانی که آقای شیرزی والی ننگرهار بود، صندوق را تحت نام بازسازی گذاشته بود و از مردم پول جمع آوری می کرد که این خود یک کارغیر قانونی بود.

آقای نویان در صحبت با رادیو آزادی گفت، کار غیر قانونی باید تقبیح شود و آقای احمدزی مکلف نیست تا از او معذرت خواهی کند.

" فکر نمی کنم زمانیکه که یک شخص حقیقت را می گوید، دوباره از گفتن آن معذرت خواهی کند، و داکتر اشرف غنی احمدزی حقیقت را گفته اند و لازم نیست که معذرت خواهی کند. "