گفته های تازۀ جمعه خان همدرد والی پکتیا در هنگام پیکارهای انتخاباتی اشرف غنی احمدزی در ولایت بلخ واکنش های نهادهای انتخاباتی و شهروندان کشور را برانگیخته اند.

در هنگام پیکارهای انتخاباتی اشرف غنی احمدزی، عبدالرشید دوستم معاون اول آقای احمدزی و جمعه خان همدرد عضو ستاد انتخاباتی اشرف غنی هشدار دادند که اگر به این دسته انتخاباتی رای داده نشود، کشور بی ثبات خواهد شد.

والی پکتیا بر دو قوم مشخص کشور؛ پشتون ها و اوزبیک ها صدا می زند که به این دسته انتخاباتی رای بدهند. وی در بخشی از گفته هایش، هشدار می دهد که اگر آقای غنی پیروز نشود، کشور بی ثبات می گردد.

جمعه خان همدرد والی پکتیا به روز سه شنبه در هنگام پیکارهای انتخاباتی اشرف غنی احمدزی چنین گفته است: " من بر پشتون های شمال صدا می زنم که ای مردم! شما در این سیزده سال چی نقشی داشته اید؟ بر شما صدا می زنم که از این دسته پشتیبانی کنید و به این دستۀ انتخاباتی رای بدهید و حلقۀ غلامی را از گردن تان بیرون کشید."
از سویی هم جنرال عبدالرشید دوستم نیز می گوید که وی شکست را نمی پذیرد، حتا اگر به بهای خونش تمام شود.

جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول اشرف غنی احمدزی در هنگام پیکارهای انتخاباتی چنین گفته است: " بسیار به این نیندیشید! شما در این دستۀ انتخاباتی زیر نظر داکترصاحب کسانی را دارید، به شمول خودم که ناکامی را قبول ندارند و مرگ را قبول دارند."

این گفته ها واکنش های سخت شماری از بزرگان اقوام را نیز برانگیخته اند و این بزرگان اقوام می گویند که پای انتخابات نباید به مساله های قومی و نژادی کشانیده شود.

ملک کمال رئیس شورای مردم ارغستان در این باره چنین گفت: " ازبک، تاجیک و همه اقوام این سرزمین به شمول داکتر عبدالله برادران من هستند. اگر داکتر عبدالله با ما خوبی کرده است ما نیز با ایشان این کار را می کنیم. ما به اشرف غنی احمدزی نیز احترام داریم."

عبدالرشید عضو شورای ولایتی بلخ می گوید که رای دادن باید بر بنیاد اصل شایسته سالاری باشد نه زبان و نژاد. آقای عبدالرشید افزود: " به هیچ وجه قوم و زبان مطرح شده نمی تواند. هر کس می تواند رای اش را آزادانه به کار ببرد. اگر ترکمن باشد می تواند به پشتون رای بدهد و یا هم اگر ازبک باشد می تواند به تاجیک رای بدهد، این اصلاً مهم نیست."

عبدالرووف ابراهیمی رئیس مجلس نماینده گان نیز نگرانی اش را دربارۀ دامن زدن به مسایل قومی و زبانی در هنگام پیکارهای انتخاباتی چنین ابراز کرد: " پیکارهای انتخاباتی به گونه یی باید روی دست گرفته شوند که احساسات هواداران هیچ یک از نامزدان را جریحه دار نسازند که این به سود افغانستان نخواهد بود."

در همین حال میرویس یاسینی نمایندۀ مردم ننگرهار در مجلس گفت: " هر آن کسی که به موضوعات قومی، زبانی، سمتی و نژادی دامن می زند، دشمن مردم افغانستان است."

در حالی که کمیسیون مستقل انتخابات بارها از ستادهای انتخاباتی نامزدان خواسته است که از گفته های حساسیت برانگیز و تبعیض آمیز بپرهیزند، اما سخنگوی این کمیسیون در این باره محتاطانه سخن می گوید.

از سویی هم نهادهای ناظر بر انتخابات بر شکیبایی نامزدان تأکید می ورزند و می گویند که نامزدان باید از همین اکنون آمادۀ بُرد و باخت در این بازی باشند.

فهیم نعیمی سخنگوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان در این باره گفت: " برد و باخت در انتخابات یک امر طبیعی است و ما امیدوار هستیم که هر دو دستۀ انتخاباتی این اصل را بپذیرند که در نهایت یکی از این دسته ها پیروز خواهند بود."

در همین حال باشنده گان کابل از نامزدان ریاست جمهوری می خواهند تا از دامن زدن به مسایل قومی پرهیز کنند.

بشیراحمد کاوش یکی از باشنده گان شهر کابل چنین اظهار نظر کرد: " من به حیث یک جوان از تمامی شهروندان کشورم می خواهم تا بدون درنظر داشت مسایل قومی و زبانی به نامزد مورد نظر شان رای بدهند."

رخسار یک باشندۀ دیگر شهر کابل دیدگاه اش را این گونه بیان کرد: " پیام من به تمامی افغانان این است که به پای صندوق های رای بروند و با در نظر داشت شخصیت و اهلیت به نامزدشان رای بدهند."

در دور نخست انتخابات مردم به گونۀ دور از انتظار به پای صندوق های رای رفتند و به نامزدان دلخواه شان رای دادند. رای آزاد و دور از تبعیض از ویژه گی های انتخابات دور نخست شناخته شده است، اما به باور آگاهان گفته های حساسیت برانگیز و تعبیض آمیز، می توانند این روند را صدمه بزنند.


اخبار بیشتر از ولابت بلخ
   
۱ انفجار در مزار شریف، یک تن را کشت و هفت نفر را زخمی کرد
۲ انفجار بمب در شهر مزار شریف شماری را زخمی کرد
۳ واکنش ها دربارۀ گفته های جمعه خان همدرد والی پکتیا

موضوعات مرتبط

بلخ