هــــــای مـرد م فاجــعـه تکــرارشــد
کـــشت و خـونــی ناروا بســیـارشــد    مطلب مرتبط

   
۱   چشم انداز تاریخ مختصرافغانستان قسمت چهارم

۲   چشم انداز تاریخ مختصرافغانستان قسمت سوم

۳   چشم انداز تاریخ مختصرافغانستان قسمت دوم

موضوعات مرتبط

تاريخ و جامعه
سـیـــزده سا ل گــسترش دیده فــسا د
رهـــــبـری مــا هـرزه وطــــرارشد
کرزی این طالب پرست شاهی نمـود
لـطـف امــــــریـکا به ایـن بیکارشـد
هـویـتی کــرزی به کـس ثابـت نـبود
ارگ جــا یش او بـــه مــا سر دارشد
دســت بــیــگا نــه سریرش داد جای
سـا خت قا نون این عجـب با دارشد
حا ل مـــــیـدان امـده مـرغی پلـشـت
حا مـی اش بابا ی استــعــــــمار شـد
عا شـــقی دیـوانه واری کرسی است
خـنـــده ی قـــهـــقه ازین بیـــمارشـد
تـیـــم قــومی را تـحــول گـفــتـه ا ند
ا یـن تــداوم دشــمــنــی را یــا ر شد
از تـقـلـب زوزه ای عـصیا نگـــران
در جهــا ن نـنـگــین ترین اخـبارشد
نا پــسـنـد است دولـتی یغـما وکـذ ب
بــر مــرادی غـــربــیا ن ابـــزار شد
حــج احمـــد زی فــریبی مــرد ما ن
یا به پا چــپــلی به ســر دســـتار شد
آن نــبـــــرد با روس هـا رفـته هـد ر
ره به روئـی د شمــنا ن هـمـوا ر شد
دسـت اســـتـــــبـدادیان کـوتاه کـنـیـم
هـرکه غا فـل بود وحا ل هـوشیا رشد
تابه کـــی در قــــید طا لب زیســـتن؟
مــنــهــــد م با یـــد چنـــین دیـوارشد
طـــا لـبان منــفـور انســا ن در جهان
طــالبانی مردمـــی خــونخــــوار شد
بی ثبــا تی بیش ازین فـورا ن کـــنـد
عــضو آی اس آی ا گــــر با دار شد
را ضی هـسـتی بازطا لب حا کمـت؟
بد تــر از کــرزی د گــر ســالار شد
رهــبــرت با شد یـهــودی مــرگ به
ضــد عــــــــبری ســـا لها گـفتار شد
های مردم وقت خوردو خواب نیست
با ید از خـــــــوا بی گـران بـیدارشد
خـــویــش را قــربا ن آ زادی کــنیــم
حـکــم وجـــــدانی به این پیــکار شد
چاره دیگـر نیست برخیـز هـم زبا ن
آنکـــه رزمیــده بخــــود مخــتار شد
هـای میدانی که خامـوشی جـفا سـت؟
زین سـکـو تـت زنده گی دشـوار شد
هــــــــویتــت نا بود میســازد غبـــی
دشــــــــمنــی تا ریخ و هــم آثار شد
گــــــشــته اسبا بی اهـــا نت رای ما
شـرم چـــــشم از د ید نی اخــبار شد
مــرد حــــرّاز مـسـتـبـد فرما ن نبرد
ضـــدّ اســتــبـــداد ســـرد مـــدار شد
هـمچـو هـژبــر سا لـها نـسـلـت دریـد
بـی گـمـا ن و حـد س وبی پنــدار شد
پــس چـرا این شـرزه را با شی نثا ر
مـصلحـت نبـود کـــه ددّ تــیــمـا رشد
ی گـمـان حـد س و بـی پندار شد
جـا ن نثاری شرزه خود را کی نمود
مـصلحــــت نبــود که دّد تـیــمار شد