اهداف جبهه ملی افغانستان
اهداف جبهه ملی افغانستان

بسم الله الرحمن الرحيم

 اهداف جبهه ي ملي افغانستان

 افغانستان كشوري مستقل، آزاد، واحد و غيرقابل تجزيه، با تاريخ كهن، پر از فراز و نشيب و مشحون از مبارزات استقلال طلبانه و آزادي خواهانه؛ اما با كم