آزادی بيان که از آن به عنوان دستاورد آخرين کشمکشهای سياسی و نظامی در افغانستان ياد ميشد بصورت جدی در خطر است.