ایساف (Isaf) از جمله واژه های جدیدی است كه از چند سال قبل وارد ادبیات سیاست بین الملل شده است. این واژه كه از درون بحران افغانستان ظهور كرده، مخفف واژه های انگلیسیIsaf)(International Security Assistance Force ) است كه در زبان فارسی به "نیروی بین المللی كمك به امنیت افغانستان" ترجمه شده است.
ایس