سازمان ملل متحد در گزارشی گفته است که توليد مواد مخدر در افغانستان در سال جاری ميلادی به ميزان زيادی افزايش يافته است.
بر اساس گزارش دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد، افغانستان بار ديگر به عنوان بزرگترين توليد کننده مواد مخدر در جهان در آمده است.