حقوق بشر در افغانستان زیر قوانین رژیم های مختلف و خصوصآ زیر ستم رژیم بنیاد گرای طالبان به شکل فجیع نقص گردیده است. طبقه اناث ( حتی تا فعلآ) شدید ترین ضربات این بدبختی را متقبل شده اند. ازادی بیان، تعلیم و تربیه و ازادی مذهبی که از اساسات حقوق بشر بشمار میروند از ضروریات مبرم جامع